ภาพกิจกรรม

25 กันยายน 2562 วันแห่งการได้ยินและการพูด

ขอเชิญบุคลากรและประชาชนเข้าร่วมงาน “25 กันยายน #วันแห่งการได้ยินและการพูด” วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างเวลา 8.00-12.00 น. โดยความร่วมมือระหว่าง #สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย (THAISHA) กับ #ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี · ร่วมฟังเสวนาความรู้เรื่อง “เครื่องช่วยฟังกับคุณภาพชีวิตและสิทธิการเบิกเครื่องช่วยฟัง” โดย พล.ต.รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล – น.ส.วรรณิภา ชูชัย

ภาพประชุมกรรมการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยตรวจการได้ยินและฝึกพูด กองโสตศอนาสิกกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ.พระมงกุฏเกล้า

ภาพประชุมกรรมการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยตรวจการได้ยินและฝึกพูด กองโสตศอนาสิกกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ.พระมงกุฏเกล้า

นายกและกรรมการสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ นายกสมาคมฯ ผศ.ศิริพันธ์ ศรัวันยงค์ คุณรัตนา ถิ่นนัยธร คุณสิริกัญญา เลิศศรัณยพงศ์ กรรมการสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ นายกสมาคมฯ คุณรัตนา ถิ่นนัยธร กรรมการสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

นายกสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมฯและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วันที่ 1 พ.ค. 2556

ประชุมวิชาการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555

ประชุมวิชาการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 อิงธารรีสอร์ต นครนายก

จัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้านโสตสัมผัสและแก้ไขการพูดของประเทศไทย

จัดกิจกรรมเผยแพร่งานด้านโสตสัมผัสและแก้ไขการพูดของประเทศไทย ในงาน 20 ส.ค. 2555 ? Thailand Medical Hub Expo 2012. 30 สิงหาคม 2555 - 2 กันยายน 2555. 10:00-20:00. สถานที่ : IMPACT เมืองทองธานี

ภาพประชุมกรรมการสมาคมฯ 19 สิงหาคม 2555

ภาพประชุมกรรมการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2555