นายกและกรรมการสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ นายกสมาคมฯ ผศ.ศิริพันธ์ ศรัวันยงค์ คุณรัตนา ถิ่นนัยธร คุณสิริกัญญา เลิศศรัณยพงศ์ กรรมการสมาคมฯ ได้ไปเยี่ยมหน่วยบริการ ร.พ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)