ภาพประชุมกรรมการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยตรวจการได้ยินและฝึกพูด กองโสตศอนาสิกกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ.พระมงกุฏเกล้า

ภาพประชุมกรรมการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยตรวจการได้ยินและฝึกพูด กองโสตศอนาสิกกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.พ.พระมงกุฏเกล้า