เอกสารการประชุม

การนำเสนอส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบระบบข้อความหลักในเรื่องเล่าของเด็กปกติและเด็กออทิสติก
A comparison of textual grammar in narrative discourse between typically developing children and children with autism

ผศ.ดร.เจียมใจ  จีระอัมพร

handout จ้อได้จ้อดี & Trio Diva

handout จ้อได้จ้อดี & Trio Diva

  • ประสบการณ์การแก้ไขเสียงผิดปกติ โดย อ.สิริกัญญา (experience-abnormal-sound-editing-2013.pdf)
  • พูดติดอ่างประชุมวิชาการ สมาคมฯ โดย ผศ.เจียมใจ (stuttering-conference-2013.pdf)
  • voice ประชุมวิชาการสมาคมฯ โดย ผศ.กาญจน์ลักษณ์ (voice-conference-2013.pdf)
  • จ้อได้ จ้อดี  ไม่มีติด โดย อ.พรจิต (good-talk-without-stuttering-2013.pdf)

Wideband Tympanometry Thailand