การนำเสนอส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบระบบข้อความหลักในเรื่องเล่าของเด็กปกติและเด็กออทิสติก
A comparison of textual grammar in narrative discourse between typically developing children and children with autism

ผศ.ดร.เจียมใจ  จีระอัมพร