จดหมายการประชุม

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในหัวข้อ ?Every Sound is accounted for? ระหวางวันที่ 16 ? 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในหัวข้อ ? Go together: Laws & Practices " ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พทัยา จ.ชลบรีุ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในหัวข้อ ?Speaking as well as Listening: 

หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมโสตสัมผัสฯ

ในหัวข้อ "Let's Gear to ASEAN, Ready for Audit & Routine to Research"
ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

ใบสมัครสมาชิกสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

สมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคม โดยกรอกแบบฟอร์ม ดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุม
วิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ในหัวข้อ ?Let?s Gear to ASEAN, Ready for Audit &
Routine to Research? ระหว่างวันที่ 20 ? 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ