การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุม
วิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ในหัวข้อ ?Let?s Gear to ASEAN, Ready for Audit &
Routine to Research? ระหว่างวันที่ 20 ? 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

AttachmentSize
InvitedSymposium_2013.pdf268 KB
Brochure_2013.pdf239.17 KB
Register-Form_2013.pdf137.27 KB