การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในหัวข้อ ?Speaking as well as Listening: 

The Essential Tool of Quality Life in Geriatric Era? ระหว่างวันที่ 26 ? 28 พฤศจิกายน 2557  

 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ     ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ