การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในหัวข้อ ? Go together: Laws & Practices " ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พทัยา จ.ชลบรีุ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ