การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ด้วยสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในหัวข้อ ?Every Sound is accounted for? ระหวางวันที่ 16 ? 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้