การขอสนับสนุนทุนจัดกิจกรรม Thai Speech & Hearing Day

การขอสนับสนุนทุนจัดกิจกรรม Thai Speech & Hearing Day

การขอสนับสนุนทุนจัดกิจกรรม Thai Speech & Hearing Day จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
(พิจารณาจาก 20 หน่วยงานแรกที่ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเบิกทุนสนับสนุน)  
       
ส่งแบบฟอร์มขอการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ภายใน 31 สิงหาคม 2557
ส่งรายงานสรุปการจัดกิจกรรมเพื่อเบิกทุนสนับสนุน ภายใน 31 ตุลาคม 2557
ที่ สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1023 ปณฝ. ศิริราช 10702
หรือ e-mail : thaisha1802@gmail.com

สมาคมฯ จะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกแจ้งไว้ในแบบฟอร์ม
กรณีที่สมาชิกได้รับทุนจัดกิจกรรม และ
เผยแพร่ภาพกิจกรรมของสมาชิก ที่ www.thaisha.or.th

แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนกิจกรรม Thai Speech & Hearing Day (PDF)
แบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนกิจกรรม Thai Speech & Hearing Day (DOC)