การสนับสนุนทุนวิจัย R2R ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย

การสนับสนุนทุนวิจัย R2R ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย

การสนับสนุนทุนวิจัย R2R ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาละ 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุน ภายใน 31 ธันวาคม 2556
ที่ สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1023 ปณฝ. ศิริราช 10702
หรือ e-mail : thaisha1802@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุน 31 มกราคม 2557
ที่ www.thaisha.or.th

หัวข้อโครงร่างงานวิจัย R2R สมาคมฯ (PDF)
หัวข้อโครงร่างงานวิจัย R2R สมาคมฯ (DOC)