รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการวิชาชีพ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการวิชาชีพ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา