ภาพประชุมกรรมการสมาคมฯ 19 สิงหาคม 2555

ภาพประชุมกรรมการสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2555