ขอเชิญเสนอชื่อนายกสมาคมฯคนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568

349 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญเสนอชื่อนายกสมาคมฯคนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568

ขอเชิญเสนอชื่อนายกสมาคมฯ คนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568


เรียน สมาชิกสมาคมฯและผู้ร่วมวิชาชีพทุกท่าน

      

         ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงขอความคิดเห็นจากท่านในการเสนอชื่อนายกสมาคมฯ คนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการฯในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอชื่อได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. ในใบแสดงความจํานงลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ ประจําปี 2562   จดหมายเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
  2. Email: thaisha2019@gmail.com
  3. Facebook: สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

**คณะกรรมการฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและขอความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่วง ของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

Powered by MakeWebEasy.com