คณะทำงานของสมาคม


image
รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
นายกสมาคม
image
รศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
อุปนายกสมาคม
image
ผศ.ดร.กัลยานี มกราภิรมย์
ฝ่ายวิชาการ

อ.สุวิมล รื่นเจริญ
ประชาสัมพันธ์
image
น.อ.หญิง ดรุณี ดวงรัศมี
ฝ่ายจัดหาทุน
ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
เหรัญญิก

image
น.อ.หญิง นวนศรี ศรีธนบุตร
ปฏิคม
image
น.ส.ปิยพร  นิภาพร
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ.
image
น.ท.หญิง อัญชลี ยิ้นซ้อน
นายทะเบียน
image
ดร.รวินทร์ สุวณิชย์
เลขานุการ
image
ร.ท.หญิง สุปรีดี เลิศประเสริฐสุขโข
ผู้ช่วยปฏิคม
image
ร.ท.หญิง กรวิกา จงเจริญ
ผู้ช่วยนายทะเบียน
image
น.ส.ปิยวรรณ เจริญธัญกรณ์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
image
นายธนศักดิ์ ขาเลศักดิ์
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
image
น.ส.พิมพกานต์ หาญป่า
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
Powered by MakeWebEasy.com