คำชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่ วาระ 2564 – 2568

Last updated: 11 ก.ค. 2566  |  1206 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่ วาระ 2564 – 2568

สมาคมฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งนายกฯใหม่ ดังนี้

1. สมาคมฯได้ประชุมวางแผนเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมฯใหม่ วาระ 2564 – 2568 มาตั้งแต่ ปี 2562

2. ได้มีการประกาศเชิญชวนให้สมาชิกสมัคร  หรือเสนอชื่อผู้สมัครนายกสมาคมฯในที่ประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 (วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562)

3.ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯได้นำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำเนินการต่อ

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมฯมี 11 ชื่อ ดังนี้

1. ผศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา
2. รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
3. รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ.
4. อาจารย์จีรนันท์ สินธิรัตเวช
5. อาจารย์เดือนฉาย แสงรัตนายนต์
6. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
7. ผศ. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
8. ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
9. ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ
10. ผศ.ดร.สุภาพร ชินชัย
11. รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ
 
4. เพื่อลดการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการสมาคมฯ จึงมอบหมายให้ เลขาสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อเรื่องเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในการนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ท่าน ปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ คือ ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และ ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ

5. วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เลขาสมาคมฯ รายงานคณะกรรมการสมาคมฯ ว่าจากการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมฯ จำนวน 11 ท่าน มีผู้ตอบปฏิเสธ 10 ท่านและมีผู้ตอบรับ 1 ท่าน คือ รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ  

6. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563  เลขาสมาคมฯ แจ้งทาง line คณะกรรมการสมาคมฯ ว่า รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ จะตอบรับการสมัครการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม เมื่อมีหลักฐานการตอบรับจากสมาชิก จึงได้ดำเนินเรื่องเชิญชวนให้สมาชิกสมัครเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้ส่งจดหมายให้สมาชิกสมาคมฯ  ตอบรับรองตำแหน่งนายกสมาคมฯของ รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ กำหนดให้ส่งกลับภายใน 24 ธันวาคม 2563 โดย รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ (วันที่ 9 ธันวาคม 2563) แจ้งว่าจะตอบรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ หากผลตอบรับเป็นเสียงข้างมาก

7. ด้วยภาวะการระบาดโควิค-19 ระหว่างปี 2563 ทำให้สมาคมฯไม่สามารถจัดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 จึงให้มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมวิชาการเป็นการทำคลิปวิดีโอ บรรยายวิชาการตามหัวข้อที่กำหนดในครั้งแรก 3 หัวข้อ และนำคลิปวิดีโอขึ้น website ของสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านสามารถเข้าเรียนรู้/ฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นเพียงการประชุมวิชาการเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ขณะเดียวกัน เลขาสมาคมฯ รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ว่า จดหมายของสมาชิกสมาคมฯ ที่ตอบกลับ เรื่องการรับรองตำแหน่งนายกสมาคมฯ ของ รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ มีจำนวนไม่ครบตามข้อบังคับ (ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่ง) จึงได้ดำเนินการต่อให้สมาชิกสมาคมฯลงคะแนนเพิ่ม  ด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไป และไม่มีหลักฐานการลงคะแนน ทำให้คะแนนที่ได้ไม่ถูกต้อง ถือเป็นความผิดพลาดของขบวนการรับรองการเลือกตั้ง และในช่วงต่อมาได้มีคำถามจากสมาชิกสมาคมฯ  ถามถึงจำนวนคะแนนการรับรองผู้ได้รับเสนอชื่อ

8. คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ปรึกษานักกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว นักกฎหมายได้แจ้งว่าการกระทำเช่นนั้นผิดกฎหมาย  และแนะนำให้คณะกรรมการสมาคมฯ  ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ดังนั้น  คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และมีมติว่า คณะกรรมการสมาคมฯ จำเป็นต้องจัดการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ

9. ในระหว่างนั้น ได้มีผู้เสนอชื่อผู้สมัครเป็นนายกสมาคมฯเพิ่มเติม 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าถูกต้องตรงตามข้อบังคับ  ก่อนสอบถามความยินดี/ความสมัครใจในการรับข้อเสนอการเป็นนายกสมาคมฯ  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า 2 ท่านใน 3 ท่าน ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ทำให้หมดสิทธิ์การได้รับเสนอเป็นนายกสมาคมฯ  ตามข้อบังคับสมาคมฯ และที่เหลือ 1 ท่าน มีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับสมาคมฯ  และยินดีที่จะรับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ  แต่ภายหลังได้ติดต่อมาว่าขอถอนตัว ไม่รับการเป็นผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯตามที่เคยตอบรับในตอนต้น

ต่อมาได้มีการเสนอชื่อผู้สมัครเป็นนายกสมาคมฯเพิ่มอีก 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯดำเนินการตามข้อบังคับ คือ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าถูกต้องตรงตามข้อบังคับก่อนสอบถามความยินดี/ความสมัครใจในการรับข้อเสนอการเป็นนายกสมาคม ผลคือมี 1 ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ทำให้หมดสิทธิ์การได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสมาคมฯ และมี 1 ท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับสมาคมฯและยินดีสมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ

สมาคมฯได้เปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อผู้เป็นนายกสมาคมฯ  ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2564 และประกาศปิดรับการเสนอชื่อตำแหน่งนายกสมาคมฯ  ในวันที่ 4 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯขั้นต่อไป

ผลการเสนอชื่อตำแหน่งนายกสมาคมฯ  หลังการปิดรับการเสนอชื่อฯ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระ 2564 – 2568 ทั้งหมด 2 ท่าน คือ รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ และ ผศ.ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล

10. ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  หากมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตำแหน่งนายกสมาคมฯ  เกิน 1 ท่าน ต้องให้สมาชิกสามัญลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯและรับรองในที่ประชุมใหญ่ โดยนายกสมาคมฯคนใหม่จะรับผิดชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ วาระ 2564 – 2568

11. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสมาคมฯ (วันที่ 28 มีนาคม 2564) คือ ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งนายสมาคมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤกษาคม 2564 เวลา 08 – 12:00 น. โดยแจ้งสมาชิกสามัญทุกท่านให้รับทราบ และสมาคมฯจะดำเนินการอำนวยความสะดวก  แก่สมาชิกสามัญในการลงคะแนนเลือกให้มีหลากหลายช่องทาง

12. คณะกรรมการสมาคมฯ ทำจดหมายเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่านใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งสมาชิกสามารถลงคะแนนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

12.1 แอดไลน์ กลุ่มชื่อ “ประชุมวิสามัญTHAISHA” โดยสามารถสแกนได้จาก QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม  จะมีลิงค์ Google Form ให้กรอกข้อมูลการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 – 12:00 น. หรือ

12.2 ส่งบัตรเลือกตั้งของสมาคมฯ ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.1023 ปณฝ.ศิริราช กทม.10702 ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น. หรือ

12.3 ลงคะแนนเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่วิสามัญ ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 – 12:00 น.

13. สมาคมฯได้ทาบทามให้ พล.ต. รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล ทำหน้าที่เป็น กรรมการกลาง (Eye Witness) ซึ่งจะมีผู้ช่วยดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

14. สมาคมฯยินดีให้คำชี้แจงเพิ่มเติมในวันประชุมใหญ่วิสามัญ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤกษาคม 2564 เวลา 08 – 12:00 น.

สมาคมฯต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระใหม่  ท่ามกลางความยากลำบากในช่วงสุดท้าย  ของคณะกรรมการสมาคมฯชุดนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

      ผศ.ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ

       นายกสมาคมฯ (รักษาการ)

8 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้