บทความทั้งหมด

1st International Online Conference on Pediatric Hearing Loss: Diagnosis, Management and Rehabilitation วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

a series of answers to common questions about speech therapy services for multilingual populations

เครดิต: ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ (นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ด้านการแก้ไขการได้ยิน) และนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ป.โท รุ่น 20

จัดทำโดย คณะทำงานจัดทำแนวทางการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดของประเทศไทย

โดย พล.ต.รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล

โดย อาจารย์เจียมใจ จีระอัมพร

โดย อาจารย์พรจิต จิตรถเวช

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และ ดร.ฑมลา บุญกาญจน์

คอลัมน์ ข่าวสดสุขภาพ เสียงคือชีวิตรณรงค์ฟังอย่างปลอดภัย - ในการเสวนาเรื่อง “การได้ยินคือชีวิต” โดยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว.), ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย และประธานการจัดงาน World Hearing Day Thailand 2020

ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงขอความคิดเห็นจากท่านในการเสนอชื่อนายกสมาคมฯ คนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการฯในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ภายในปี 2563

“วันแห่งการได้ยินและการพูด” ประจำปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เตรียมพร้อมวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย Ready to be one of the top three leaders in CD in Asia

Powered by MakeWebEasy.com